हिन्दी पखवाडा उद्घाटन समारोह

हिन्दी प्रतियोगिता: “हिन्दी टिप्पणी एवं प्रारूप लेखन” (15/09/2022)

हिन्दी प्रतियोगिता: “हिन्दी निबन्ध” (17/09/2022)

हिन्दी प्रतियोगिता: “वाद – विवाद” (20/09/2022)

हिन्दी प्रतियोगिता: “आशुभाषण” (27/09/2022)

हिन्दी प्रतियोगिता: “अन्ताक्क्षरी” (28/09/2022)